Swiftyper API

Úlohou API je sprístupnenie softvérového rozhrania na prístup k službám súvisiacimi s vyhľadaním miest, právnických osôb a SZČO.

Služba je postavená na REST architektúre. JSON je výstupom všetkých odpovedí z API aj vrátane chýb. V prípade použitia API knižnice prevedieme odpoveď na objekt programovacieho jayzka knižnice.

Knižnice

PHP composer require swiftyper/swiftyper-php
Node.js npm install swiftyper-node
https://api.swiftyper.sk

Autentifikácia

Napojenie na Swiftyper API prebieha vyžiadaním API kľúča cez hlavičku X-Swiftyper-API-Key alebo parameter api_key.

Spravovať API kľúče môžete cez Váš používateľský účet.

API kľúče sú predvolene neobmedzené. Neobmedzené kľúče nie sú bezpečné, pretože ich môže používať ktokoľvek a odkiaľkoľvek. Pre produkčné aplikácie odporúčame nastaviť obmedzenia API kľúča nakoľko pomáhajú zabrániť neoprávnenému použitiu a vyčerpávaniu kvót. Obmedzenia určujú, ktoré webové stránky alebo IP adresy môžu používať API kľúč.

Všetky API požiadavky musia byť smerované prostredníctvom protokolu HTTPS. Požiadavky smerované cez protokol HTTP nebudú spracované. Pri všetkých požiadavkách je nevyhnutná autentifikácia.

curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/regions \
 -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
 -d country=SK
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

Vo všetkých príkladoch v tejto dokumentácii uvádzame testovací API kľúč, takže môžete ihneď vyskúšať ktorýkoľvek príklad.

Chybové kódy

Používame bežné HTTP kódy odpovedí na indikáciu úspechu alebo neúspechu API požiadavky. Kódy v rozsahu 2xx všeobecne označujú úspech, kódy v rozsahu 4xx indikujú chybu, ktorá vznikla na základe poskytnutých informácií (napr. chýajúci požadovaný parameter, presiahnutie limitu atď.). Kódy v rozsahu 5xx indikujú chybu na našich serveroch.

Atribúty
 • type

  Typ výstupnej chyby, môže byť invalid_request, api_error

 • message

  Správa obsahujúca ďalšie podrobnosti o chybe

 • code

  Kódové označenie výstupnej chyby

 • param

  Parameter, ktorého sa chyba týka, ak je chyba špecifická pre daný parameter

Stavové kódy HTTP

200 - OK Štandardná odpoveď pre úspešnú HTTP požiadavku.
400 - Bad Request Požiadavka nemôže byť vykonaná, pretože bola syntakticky nesprávne zapísaná.
401 - Unauthorized Požadovaný API kľúč nie je platný.
402 - Request Failed Zlyhanie požiadavky.
404 - Not Found Požadovaná položka nebola nájdená.
500, 502, 503, 504 - Server Errors Neočakávaný problém na našich serveroch.

Chyby

Typy
invalid_request Ak má vaša žiadosť neplatné parametre.
api_error Chyba API pokrýva akýkoľvek iný typ problému (napr. dočasný problém s našimi servermi) pričom by sa mali objavovať iba veľmi výnimočne.
Kódy
invalid_parameter Ak je zadaná nesprávna hodnota parametru.
unexpected_parameter Pokiaľ použijete neexistujúci parameter požiadavky.
over_query_limit Keď presiahnete mesačný limit na vyhľadávanie.
rate_limit Keď posielate veľké množstvo žiadostí v krátkom časovom intervale.
missing Keď hľadáte detail neexistujúceho miesta alebo právnickej osoby.
restricted Ak ste pre API kľúč obmedzili prístup pre konkrétnu doménu alebo IP adresu ktorá sa nezhoduje s hlavičkou referer, alebo vyhľadávate v oblasti ktorú ste nepovolili.

Odchytávanie chýb

Naše API knižnice môžu vyvolať výnimky z mnohých dôvodov, napríklad z dôvodu prekročenia mesačného limitu, neplatných parametrov, chýb autentifikácie a nedostupnosti siete. Odporúčame vždy sa pokúsiť elegantne zvládnuť výnimky z nášho API.

try {
 // ...
} catch (\Swiftyper\Error\InvalidRequest $e) {
 // V prípade zadania neplatných parametrov
 $body = $e->getJsonBody();
 $err = $body['error'];

 print('Stavový kód:' . $e->getHttpStatus() . "\n");
 print('Typ chyby:' . $err['type'] . "'\n");
 print('Kód chyby:' . $err['code'] . "'\n");
 print('Parameter:' . $err['param'] . "\n");
 print('Popis chyby:' . $err['message'] . "\n");
} catch (\Swiftyper\Error\Authentication $e) {
 // V prípade neúspešnej autentifikácie
} catch (\Swiftyper\Error\Quota $e) {
 // V prípade presiahnutia mesačného limitu
} catch (\Swiftyper\Error\ApiConnection $e) {
 // V prípade zlyhania sieťovej komunikácie
} catch (Exception $e) {
 // V prípade inej chyby nesúvisiacej so službou Swiftyper
}
// Poznámka: Node.js API nevyvoláva výnimky (okrem prípradu nezadaných povinných parametrov)
//
// Chyba je definovaná ako prvý argument callbacku:
// swiftyper.places.query({...}, function(err, result) {});
//
// je možné použiť aj Promise:
// swiftyper.places.query({...}).then(
//  function(result) {},
//  function(err) {}
// );

switch (err.type) {
 case 'SwiftyperUnexpectedParameterError':
 case 'SwiftyperInvalidParameterError':
  // V prípade zadania neplatných parametrov
  break;
 case 'SwiftyperInvalidApiKeyError':
  // V prípade neúspešnej autentifikácie
  break;
 case 'SwiftyperQuotaError':
  // V prípade presiahnutia mesačného limitu
  break;
 case 'SwiftyperRestrictedError':
  // V prípade vyhľadávania vo Vami nepovolenom obsahu
  break;
 case 'SwiftyperAPIError':
  // V prípade chyby súvisiacou so službou swiftyper
  break;
 case 'SwiftyperConnectionError':
  // V prípade zlyhania sietovej komunikácie
  break;
}

Dostupné subjekty

Údaje čerpáme z referenčných registrov verejnej správy. Informácie o právnických osobách sú pravideľne aktualizované zo zdrojových registrov (napr. obchodný register, živnostenský register).

Údaje aktualizujeme v závislosti od dostupnosti vydania nových datasetov - zvyčajne raz denne.

Ministerstvo financií SR Finančná správa SR Obchodný register SR Slovensko.digital Ministerstvo financí ČR

Aktuálne poskytujeme register právnických osôb a SZČO a ich kontaktné a fakturačné údaje týchto krajin:

PRIBLIŽNÝ ODHAD ÚDAJOV
 • Slovenská republika (SK)

  1 600 000+ právnických osôb a SZČO

 • Česká republika (CZ)

  1 000 000+ právnických osôb

Dostupné krajiny

Údaje čerpáme z referenčných registrov verejnej správy. Informácie o adresách sú pravideľne aktualizované zo zdrojových registrov.

Údaje aktualizujeme v závislosti od dostupnosti vydania nových datasetov - zvyčajne raz denne.

Ministerstvo vnútra SR Štatistický úrad SR Český úřad zeměměřický a katastrální

Aktuálne poskytujeme adriesy a ich metadáta týchto krajin:

PRIBLIŽNÝ ODHAD ÚDAJOV
 • Slovenská republika (SK)

  1 700 000+ adries

 • Česká republika (CZ)

  3 000 000+ adries

 • Poľská republika (PL)

  7 900 000+ adries

 • Rakúsko (AT)

  2 500 000+ adries

 • Švajčiarsko (CH)

  1 600 000+ adries

Popis atribútov číselníka

Atribúty
 • place_id string

  Unikátny identifikátor miesta

 • name string

  Názov

 • object string

  Typ objektu, môže byť region, county

 • formatted_country string

  Názov krajiny

 • country string

  Kód krajiny (dvojmiestny alfabetický kód ISO 3166)

[
  {
    "place_id": "sk_Go1acmQpVyAvyPD1oEa__w",
    "name": "Bratislava I",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_k7donKVQqPY_baKM5EdfKQ",
    "name": "Bratislava II",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_XNSv41OM9WfIw1LfEGBpaA",
    "name": "Bratislava III",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_wh6d-znIN4L9VIx93u5jsA",
    "name": "Bratislava IV",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_dWKI0wFZwY738AAE_BwYfg",
    "name": "Bratislava V",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_Go1acmQpVyAvyPD1oEa__w",
    "name": "Bratislava I",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_k7donKVQqPY_baKM5EdfKQ",
    "name": "Bratislava II",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_XNSv41OM9WfIw1LfEGBpaA",
    "name": "Bratislava III",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_wh6d-znIN4L9VIx93u5jsA",
    "name": "Bratislava IV",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_dWKI0wFZwY738AAE_BwYfg",
    "name": "Bratislava V",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "sk_Go1acmQpVyAvyPD1oEa__w",
    "name": "Bratislava I",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_k7donKVQqPY_baKM5EdfKQ",
    "name": "Bratislava II",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_XNSv41OM9WfIw1LfEGBpaA",
    "name": "Bratislava III",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_wh6d-znIN4L9VIx93u5jsA",
    "name": "Bratislava IV",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_dWKI0wFZwY738AAE_BwYfg",
    "name": "Bratislava V",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]

Číselník krajov

Zobrazenie základného zoznamu obsahujúceho kraje konkrétnej krajiny. Zobrazenie číselníku sa nepočíta do mesačého limitu. Číselníky sa zobrazujú vždy celé.

Parametre
 • country povinné string, obsahujúci
  dostupnú krajinu

  Krajina ktorej zoznam krajov sa zobrazí

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/regions
\Swiftyper\Places::regions();
swiftyper.places.regions();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/regions \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d country=SK
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::regions(array (
 'country' => 'SK',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.regions({
 country: 'SK'
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "place_id": "sk_qlJ5jhetM_G5lt1SjD5auw",
    "name": "Bratislavský kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_OsZo7TUYA53C8dspJk1DhQ",
    "name": "Trnavský kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_qSHKHJWJevelNSQKcyqJZQ",
    "name": "Nitriansky kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_qlJ5jhetM_G5lt1SjD5auw",
    "name": "Bratislavský kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_OsZo7TUYA53C8dspJk1DhQ",
    "name": "Trnavský kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "sk_qSHKHJWJevelNSQKcyqJZQ",
    "name": "Nitriansky kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "sk_qlJ5jhetM_G5lt1SjD5auw",
    "name": "Bratislavský kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_OsZo7TUYA53C8dspJk1DhQ",
    "name": "Trnavský kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_qSHKHJWJevelNSQKcyqJZQ",
    "name": "Nitriansky kraj",
    "object": "region",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]

Číselník okresov

Zobrazenie základného zoznamu obsahujúceho okresy konkrétnej krajiny. Zobrazenie číselníku sa nepočíta do mesačého limitu. Číselníky sa zobrazujú vždy celé.

Parametre
 • country povinné string, obsahujúci
  dostupnú krajinu

  Krajina ktorej zoznam okresov sa zobrazí

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/counties
\Swiftyper\Places::counties();
swiftyper.places.counties();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/counties \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d country=CZ
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::counties(array (
 'country' => 'CZ',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.counties({
 country: 'CZ'
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "place_id": "cz_yrWVCzCv7HwQpBYQQwTQOw",
    "name": "Hlavní město Praha",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {
    "place_id": "cz_25DCP690H_QSJrSkV0C9vA",
    "name": "Benešov",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {
    "place_id": "cz_Mur5F_iluktlE89UOUnR2w",
    "name": "Beroun",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {...},
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "cz_yrWVCzCv7HwQpBYQQwTQOw",
    "name": "Hlavní město Praha",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "cz_25DCP690H_QSJrSkV0C9vA",
    "name": "Benešov",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "place_id": "cz_Mur5F_iluktlE89UOUnR2w",
    "name": "Beroun",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {...},
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "cz_yrWVCzCv7HwQpBYQQwTQOw",
    "name": "Hlavní město Praha",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {
    "place_id": "cz_25DCP690H_QSJrSkV0C9vA",
    "name": "Benešov",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {
    "place_id": "cz_Mur5F_iluktlE89UOUnR2w",
    "name": "Beroun",
    "object": "county",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {...},
  {...}
]

Číselník miest a obcí

Zobrazenie základného zoznamu obsahujúceho mestá a obce konkrétnej krajiny. Zobrazenie číselníku sa nepočíta do mesačého limitu. Číselníky sa zobrazujú vždy celé.

Parametre
 • country povinné string, obsahujúci
  dostupnú krajinu

  Krajina ktorej zoznam miest a obcí sa zobrazí

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/municipalities
\Swiftyper\Places::municipalities();
swiftyper.places.municipalities();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/municipalities \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d country=SK
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::municipalities(array (
 'country' => 'SK',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.municipalities({
 country: 'SK'
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "place_id": "sk_Mgxp6-WiQ1WVAIeUA8pVHA",
    "highlight": "Javorina",
    "municipality": "Javorina",
    "county": "Kežmarok",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "latlng": {
      "lat": 49.13994,
      "lng": 20.5353399
    },
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_0gIB-dXD-SdXa8SCHcuGLw",
    "highlight": "Prešov",
    "municipality": "Prešov",
    "county": "Prešov",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "latlng": {
      "lat": 49.0018324,
      "lng": 21.2393119
    },
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Municipality: {
    "place_id": "sk_Mgxp6-WiQ1WVAIeUA8pVHA",
    "highlight": "Javorina",
    "municipality": "Javorina",
    "county": "Kežmarok",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "latlng": Swiftyper\SwiftyperObject: {
      "lat": 49.13994,
      "lng": 20.5353399
    },
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\Municipality: {
    "place_id": "sk_0gIB-dXD-SdXa8SCHcuGLw",
    "highlight": "Prešov",
    "municipality": "Prešov",
    "county": "Prešov",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "latlng": Swiftyper\SwiftyperObject: {
      "lat": 49.0018324,
      "lng": 21.2393119
    },
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "sk_Mgxp6-WiQ1WVAIeUA8pVHA",
    "highlight": "Javorina",
    "municipality": "Javorina",
    "county": "Kežmarok",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "latlng": {
      "lat": 49.13994,
      "lng": 20.5353399
    },
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_0gIB-dXD-SdXa8SCHcuGLw",
    "highlight": "Prešov",
    "municipality": "Prešov",
    "county": "Prešov",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "latlng": {
      "lat": 49.0018324,
      "lng": 21.2393119
    },
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]

Poštové adresy

Prostredníctvom služby Swiftyper Places API je možné vyhľadať viacero druhov miest - adresu, ulicu, obec a poštové smerovacie číslo.

Popis atribútov

Atribúty
 • place_id string

  Unikátny identifikátor miesta

 • highlight string

  Zvýraznená časť zhodná s dopytom vyhľadávania

 • formatted_address string

  Naformátovaná adresa miesta

 • street string

  Názov ulice

 • formatted_street string

  Naformátovaná ulica

 • street_number string

  Súpisné číslo

 • building_number string

  Orientačné číslo

 • formatted_number string

  Naformátované číslo ulice

 • postal_code string

  Poštové smerovacie číslo

 • municipality string

  Názov obce

 • district string

  Názov časti obce

 • county string

  Názov okresu

 • region string

  Názov kraju

 • latlng object

  Geokódovaná zemepisná šírka a dĺžka

  vnorené atribúty
  • lat double

  • lng double

 • object string

  Typ objektu, môže byť address, street, municipality, postal_code

 • formatted_country string

  Názov krajiny

 • country string

  Kód krajiny (dvojmiestny alfabetický kód ISO 3166)

{
  "place_id": "sk_JHJ0hYOM_0BZr9s68eVjNA",
  "highlight": "<em>Einsteinova</em> 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika",
  "formatted_address": "Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika",
  "formatted_street": "Einsteinova 3754/25",
  "street_number": "3754",
  "building_number": "25",
  "formatted_number": "3754/25",
  "municipality": "Bratislava-Petržalka",
  "postal_code": "85101",
  "street": "Einsteinova",
  "region": "Bratislavský kraj",
  "county": "Bratislava V",
  "district": null,
  "latlng": {
    "lat": 48.12983272,
    "lng": 17.10609009
  },
  "object": "address",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
Swiftyper\Address: {
  "place_id": "sk_JHJ0hYOM_0BZr9s68eVjNA",
  "highlight": "<em>Einsteinova</em> 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika",
  "formatted_address": "Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika",
  "formatted_street": "Einsteinova 3754/25",
  "street_number": "3754",
  "building_number": "25",
  "formatted_number": "3754/25",
  "municipality": "Bratislava-Petržalka",
  "postal_code": "85101",
  "street": "Einsteinova",
  "region": "Bratislavský kraj",
  "county": "Bratislava V",
  "district": null,
  "latlng": Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "lat": 48.12983272,
    "lng": 17.10609009
  },
  "object": "address",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
{
  "place_id": "sk_JHJ0hYOM_0BZr9s68eVjNA",
  "highlight": "<em>Einsteinova</em> 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika",
  "formatted_address": "Einsteinova 3754/25, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika",
  "formatted_street": "Einsteinova 3754/25",
  "street_number": "3754",
  "building_number": "25",
  "formatted_number": "3754/25",
  "municipality": "Bratislava-Petržalka",
  "postal_code": "85101",
  "street": "Einsteinova",
  "region": "Bratislavský kraj",
  "county": "Bratislava V",
  "district": null,
  "latlng": {
    "lat": 48.12983272,
    "lng": 17.10609009
  },
  "object": "address",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}

Vyhľadanie adresy

Vyhľadanie poštových adries cez akúkoľvek časť adresy.

Parametre
 • query povinné

  Všeobecný výraz vyhľadávania

 • street string

  Výraz na došpecifikovanie názvu a čísla ulice

 • municipality string

  Výraz na došpecifikovanie názvu obce

 • postal_code string

  Výraz na došpecifikovanie poštového smerovacieho čísla

 • context string[]

  Nastavenie oblastí pre vyhľadávanie (kľúč place_id). Výsledky vyhľadávania môžete odfiltrovať pre konkrétny kraj, okres alebo obec

 • contextType string

  Nastavenie typu vyhľadávacieho kontextu. Použite strict ak chcete vyhľadávať adresu s ďalšími zadanými parametrami (street, municipality alebo postal_code) alebo preference pokiaľ chete adresy zo zadaného miesta uprednostniť

 • around_latlng string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania zadanej lokalite vo formáte latitude,longitude napr. 49.1992988,18.8211994

 • around_latlng_via_ip string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania aktuálnej lokalite používateľa

 • country string[], obsahujúci
  dostupné krajiny

  Krajiny v ktorých sa adresa bude vyhľadávať

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/query
\Swiftyper\Places::query();
swiftyper.places.query();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/query \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d query=Ľudovíta Štúra \
  -d street="10"
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::query(array (
 'query' => 'Ľudovíta Štúra',
 'street' => '10',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.query({
 query: 'Ľudovíta Štúra',
 street: '10',
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "place_id": "sk_gMmyS5861DBBOlA9j-MZsQ",
    "highlight": "<em>Ľ.</em> <em>Štúra</em> 107/<em>10</em>, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Ľ. Štúra 107/10, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Ľ. Štúra 107/10",
    "street_number": "107",
    "building_number": "10",
    "formatted_number": "107/10",
    "municipality": "Trenčianska Teplá",
    "postal_code": "91401",
    "street": "Ľ. Štúra",
    "region": "Trenčiansky kraj",
    "county": "Trenčín",
    "district": "Trenčianska Teplá",
    "latlng": {
      "lat": 48.93217044,
      "lng": 18.10914388
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_D72YztX4hh_8KVkY8VfGdQ",
    "highlight": "<em>Ľudovíta</em> <em>Štúra</em> 1043/<em>10</em>, 08501 Bardejov, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Ľudovíta Štúra 1043/10, 08501 Bardejov, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Ľudovíta Štúra 1043/10",
    "street_number": "1043",
    "building_number": "10",
    "formatted_number": "1043/10",
    "municipality": "Bardejov",
    "postal_code": "08501",
    "street": "Ľudovíta Štúra",
    "region": "Prešovský kraj",
    "county": "Bardejov",
    "district": "Bardejov",
    "latlng": {
      "lat": 49.30480275,
      "lng": 21.2803001
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Address: {
    "place_id": "sk_gMmyS5861DBBOlA9j-MZsQ",
    "highlight": "<em>Ľ.</em> <em>Štúra</em> 107/<em>10</em>, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Ľ. Štúra 107/10, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Ľ. Štúra 107/10",
    "street_number": "107",
    "building_number": "10",
    "formatted_number": "107/10",
    "municipality": "Trenčianska Teplá",
    "postal_code": "91401",
    "street": "Ľ. Štúra",
    "region": "Trenčiansky kraj",
    "county": "Trenčín",
    "district": "Trenčianska Teplá",
    "latlng": Swiftyper\SwiftyperObject: {
      "lat": 48.93217044,
      "lng": 18.10914388
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\Address: {
    "place_id": "sk_D72YztX4hh_8KVkY8VfGdQ",
    "highlight": "<em>Ľudovíta</em> <em>Štúra</em> 1043/<em>10</em>, 08501 Bardejov, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Ľudovíta Štúra 1043/10, 08501 Bardejov, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Ľudovíta Štúra 1043/10",
    "street_number": "1043",
    "building_number": "10",
    "formatted_number": "1043/10",
    "municipality": "Bardejov",
    "postal_code": "08501",
    "street": "Ľudovíta Štúra",
    "region": "Prešovský kraj",
    "county": "Bardejov",
    "district": "Bardejov",
    "latlng": Swiftyper\SwiftyperObject: {
      "lat": 49.30480275,
      "lng": 21.2803001
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "sk_gMmyS5861DBBOlA9j-MZsQ",
    "highlight": "<em>Ľ.</em> <em>Štúra</em> 107/<em>10</em>, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Ľ. Štúra 107/10, 91401 Trenčianska Teplá, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Ľ. Štúra 107/10",
    "street_number": "107",
    "building_number": "10",
    "formatted_number": "107/10",
    "municipality": "Trenčianska Teplá",
    "postal_code": "91401",
    "street": "Ľ. Štúra",
    "region": "Trenčiansky kraj",
    "county": "Trenčín",
    "district": "Trenčianska Teplá",
    "latlng": {
      "lat": 48.93217044,
      "lng": 18.10914388
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_D72YztX4hh_8KVkY8VfGdQ",
    "highlight": "<em>Ľudovíta</em> <em>Štúra</em> 1043/<em>10</em>, 08501 Bardejov, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Ľudovíta Štúra 1043/10, 08501 Bardejov, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Ľudovíta Štúra 1043/10",
    "street_number": "1043",
    "building_number": "10",
    "formatted_number": "1043/10",
    "municipality": "Bardejov",
    "postal_code": "08501",
    "street": "Ľudovíta Štúra",
    "region": "Prešovský kraj",
    "county": "Bardejov",
    "district": "Bardejov",
    "latlng": {
      "lat": 49.30480275,
      "lng": 21.2803001
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]

Vyhľadanie ulice

Vyhľadanie ulíc na základe názvu.

Parametre
 • query povinné

  Všeobecný výraz vyhľadávania

 • municipality

  Výraz na došpecifikovanie názvu obce

 • context string[]

  Nastavenie oblastí pre vyhľadávanie (kľúč place_id). Výsledky vyhľadávania môžete odfiltrovať pre konkrétny kraj, okres alebo obec

 • contextType string

  Nastavenie typu vyhľadávacieho kontextu. Použite strict ak chcete vyhľadávať adresu s ďalšími zadanými parametrami (municipality) alebo preference pokiaľ chete adresy zo zadaného miesta uprednostniť

 • around_latlng string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania zadanej lokalite vo formáte latitude,longitude napr. 49.1992988,18.8211994

 • around_latlng_via_ip string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania aktuálnej lokalite používateľa

 • country string[], obsahujúci
  dostupné krajiny

  Krajiny v ktorých sa adresa bude vyhľadávať

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/street
\Swiftyper\Places::street();
swiftyper.places.street();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/street \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d query=Beethoven
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::street(array (
 'query' => 'Beethoven',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.street({
 query: 'Beethoven',
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "place_id": "sk_u6yEYf82daTjyfs3r0Dmbg",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Piešťany",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_crid0VwgyZ5l35sfq328NA",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Nitra",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "cz_VobrHYk3JjcQEToxpg9koA",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Brno",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "cz_UPav3iy_p9lDBQV-z7mQ3A",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Frýdek-Místek",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Street: {
    "place_id": "sk_u6yEYf82daTjyfs3r0Dmbg",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Piešťany",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\Street: {
    "place_id": "sk_crid0VwgyZ5l35sfq328NA",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Nitra",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\Street: {
    "place_id": "cz_VobrHYk3JjcQEToxpg9koA",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Brno",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\Street: {
    "place_id": "cz_UPav3iy_p9lDBQV-z7mQ3A",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Frýdek-Místek",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "sk_u6yEYf82daTjyfs3r0Dmbg",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Piešťany",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_crid0VwgyZ5l35sfq328NA",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Nitra",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "cz_VobrHYk3JjcQEToxpg9koA",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Brno",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "cz_UPav3iy_p9lDBQV-z7mQ3A",
    "highlight": "<em>Beethoven</em>ova",
    "street": "Beethovenova",
    "municipality": "Frýdek-Místek",
    "object": "street",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...},
  {...}
]

Vyhľadanie obce

Vyhľadanie obcí na základe názvu.

Parametre
 • query povinné

  Hľadaný výraz

 • postal_code string

  Výraz na došpecifikovanie poštového smerovacieho čísla

 • context string[]

  Nastavenie oblastí pre vyhľadávanie (kľúč place_id). Výsledky vyhľadávania môžete odfiltrovať pre konkrétny kraj, okres alebo obec

 • contextType string

  Nastavenie typu vyhľadávacieho kontextu. Použite strict ak chcete vyhľadávať adresu s ďalšími zadanými parametrami (postal_code) alebo preference pokiaľ chete adresy zo zadaného miesta uprednostniť

 • around_latlng string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania zadanej lokalite vo formáte latitude,longitude napr. 49.1992988,18.8211994

 • around_latlng_via_ip string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania aktuálnej lokalite používateľa

 • country string[], obsahujúci dostupné krajiny

  Krajiny v ktorých sa obec bude vyhľadávať

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/municipality
\Swiftyper\Places::municipality();
swiftyper.places.municipality();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/municipality \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d query=Jabloň
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::municipality(array (
 'query' => 'Jabloň',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "Jabloň"
);

swiftyper.places.municipality(
 "Jabloň",
 function(error, results) {
  // asynchrónne volanie
 }
);
[
  {
    "place_id": "sk_yZ4uZvUW--uWo5REzGRTDg",
    "highlight": "<em>Jabloň</em> (Humenné, Slovenská republika)",
    "municipality": "Jabloň",
    "county": "Humenné",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_ReIieZEL_M9ePv0DTKR4KQ",
    "highlight": "<em>Jabloň</em>ovce (Levice, Slovenská republika)",
    "municipality": "Jabloňovce",
    "county": "Levice",
    "region": "Nitriansky kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "cz_DNe3xu2pGe-JSriIQ8JzCA",
    "highlight": "<em>Jablon</em>ná (Příbram, Česká republika)",
    "municipality": "Jablonná",
    "county": "Příbram",
    "region": "Stredočeský kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {
    "place_id": "cz_97gMCK2gJyyQVdzJo2bg9A",
    "highlight": "<em>Jablon</em>né v Podještědí (Liberec, Česká republika)",
    "municipality": "Jablonné v Podještědí",
    "county": "Liberec",
    "region": "Liberecký kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {...},
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Municipality: {
    "place_id": "sk_yZ4uZvUW--uWo5REzGRTDg",
    "highlight": "<em>Jabloň</em> (Humenné, Slovenská republika)",
    "municipality": "Jabloň",
    "county": "Humenné",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\Municipality: {
    "place_id": "sk_ReIieZEL_M9ePv0DTKR4KQ",
    "highlight": "<em>Jabloň</em>ovce (Levice, Slovenská republika)",
    "municipality": "Jabloňovce",
    "county": "Levice",
    "region": "Nitriansky kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\Municipality: {
    "place_id": "cz_DNe3xu2pGe-JSriIQ8JzCA",
    "highlight": "<em>Jablon</em>ná (Příbram, Česká republika)",
    "municipality": "Jablonná",
    "county": "Příbram",
    "region": "Stredočeský kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  Swiftyper\Municipality: {
    "place_id": "cz_97gMCK2gJyyQVdzJo2bg9A",
    "highlight": "<em>Jablon</em>né v Podještědí (Liberec, Česká republika)",
    "municipality": "Jablonné v Podještědí",
    "county": "Liberec",
    "region": "Liberecký kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {...},
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "sk_yZ4uZvUW--uWo5REzGRTDg",
    "highlight": "<em>Jabloň</em> (Humenné, Slovenská republika)",
    "municipality": "Jabloň",
    "county": "Humenné",
    "region": "Prešovský kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_ReIieZEL_M9ePv0DTKR4KQ",
    "highlight": "<em>Jabloň</em>ovce (Levice, Slovenská republika)",
    "municipality": "Jabloňovce",
    "county": "Levice",
    "region": "Nitriansky kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "cz_DNe3xu2pGe-JSriIQ8JzCA",
    "highlight": "<em>Jablon</em>ná (Příbram, Česká republika)",
    "municipality": "Jablonná",
    "county": "Příbram",
    "region": "Stredočeský kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {
    "place_id": "cz_97gMCK2gJyyQVdzJo2bg9A",
    "highlight": "<em>Jablon</em>né v Podještědí (Liberec, Česká republika)",
    "municipality": "Jablonné v Podještědí",
    "county": "Liberec",
    "region": "Liberecký kraj",
    "object": "municipality",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  },
  {...},
  {...}
]

Vyhľadanie PSČ

Vyhľadanie poštového smerovacieho čísla na základe kódu.

Parametre
 • query povinné

  Hľadaný výraz

 • municipality

  Výraz na došpecifikovanie názvu obce

 • context string[]

  Nastavenie oblastí pre vyhľadávanie (kľúč place_id). Výsledky vyhľadávania môžete odfiltrovať pre konkrétny kraj, okres alebo obec

 • contextType string

  Nastavenie typu vyhľadávacieho kontextu. Použite strict ak chcete vyhľadávať adresu s ďalšími zadanými parametrami (municipality) alebo preference pokiaľ chete adresy zo zadaného miesta uprednostniť

 • around_latlng string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania zadanej lokalite vo formáte latitude,longitude napr. 49.1992988,18.8211994

 • around_latlng_via_ip string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania aktuálnej lokalite používateľa

 • country string[], obsahujúci
  dostupné krajiny

  Krajiny v ktorých sa PSČ bude vyhľadávať.

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/postal
\Swiftyper\Places::postal();
swiftyper.places.postal();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/postal \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d query="01004"
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::postal(array (
 'query' => '01004',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.postal(
 "01004",
 function(error, results) {
  // asynchrónne volanie
 }
);
[
  {
    "place_id": "sk_C5Yd8zdpJaPzEBqJWi-KgQ",
    "highlight": "<em>01004</em>, Žilina",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Žilina",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_kI_VtWzZpL-rE3tx0Ezghg",
    "highlight": "<em>01004</em>, Bitarová",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Bitarová",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_JgsBii0z2iHkUTQDinNBpA",
    "highlight": "<em>01004</em>, Brezany",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Brezany",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_N1S0GEoTxnroRafQ5VF1yw",
    "highlight": "<em>01004</em>, Hôrky",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Hôrky",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...}
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\PostalCode: {
    "place_id": "sk_C5Yd8zdpJaPzEBqJWi-KgQ",
    "highlight": "<em>01004</em>, Žilina",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Žilina",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\PostalCode: {
    "place_id": "sk_kI_VtWzZpL-rE3tx0Ezghg",
    "highlight": "<em>01004</em>, Bitarová",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Bitarová",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\PostalCode: {
    "place_id": "sk_JgsBii0z2iHkUTQDinNBpA",
    "highlight": "<em>01004</em>, Brezany",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Brezany",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  Swiftyper\PostalCode: {
    "place_id": "sk_N1S0GEoTxnroRafQ5VF1yw",
    "highlight": "<em>01004</em>, Hôrky",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Hôrky",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...}
]
[
  {
    "place_id": "sk_C5Yd8zdpJaPzEBqJWi-KgQ",
    "highlight": "<em>01004</em>, Žilina",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Žilina",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_kI_VtWzZpL-rE3tx0Ezghg",
    "highlight": "<em>01004</em>, Bitarová",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Bitarová",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_JgsBii0z2iHkUTQDinNBpA",
    "highlight": "<em>01004</em>, Brezany",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Brezany",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {
    "place_id": "sk_N1S0GEoTxnroRafQ5VF1yw",
    "highlight": "<em>01004</em>, Hôrky",
    "postal_code": "01004",
    "municipality": "Hôrky",
    "object": "postal_code",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  },
  {...}
]

Detail miesta

Načítanie podrobností na základe identifikátora miesta. Prostredníctvom identifikátora je možné načítať adresu, ulicu, obec a poštové smerovacie čísla.

Parametre
 • place_id povinné

  Identifikátor miesta

Výstup

Výstupom je v prípade platného id objekt s popísanými atribútmi, v opačnom pripade sa zobrazí chyba.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/{place_id}
$ch = \Swiftyper\Places::detail({place_id});
$ch->detail();
swiftyper.places.detail({place_id});
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/sk_m16ZZTrfCm2Rfnm6oN7oeA \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y'
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

$place = \Swiftyper\Places::detail("sk_m16ZZTrfCm2Rfnm6oN7oeA");
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.detail("sk_m16ZZTrfCm2Rfnm6oN7oeA", function(err, charge) {
 // asynchrónne volanie
});
{
  "place_id": "sk_m16ZZTrfCm2Rfnm6oN7oeA",
  "highlight": "Izabely Textorisovej 4534/1, 03601 Martin, Slovenská republika",
  "formatted_address": "Izabely Textorisovej 4534/1, 03601 Martin, Slovenská republika",
  "formatted_street": "Izabely Textorisovej 4534/1",
  "street_number": "4534",
  "building_number": "1",
  "formatted_number": "4534/1",
  "municipality": "Martin",
  "postal_code": "03601",
  "region": "Žilinský kraj",
  "county": "Martin",
  "district": "Martin",
  "latlng": {
    "lat": 49.05245753,
    "lng": 18.92395417
  },
  "object": "address",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
Swiftyper\Address: {
  "place_id": "sk_m16ZZTrfCm2Rfnm6oN7oeA",
  "highlight": "Izabely Textorisovej 4534/1, 03601 Martin, Slovenská republika",
  "formatted_address": "Izabely Textorisovej 4534/1, 03601 Martin, Slovenská republika",
  "formatted_street": "Izabely Textorisovej 4534/1",
  "street_number": "4534",
  "building_number": "1",
  "formatted_number": "4534/1",
  "municipality": "Martin",
  "postal_code": "03601",
  "region": "Žilinský kraj",
  "county": "Martin",
  "district": "Martin",
  "latlng": Swiftyper\SwiftyperObject: {
    "lat": 49.05245753,
    "lng": 18.92395417
  },
  "object": "address",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
{
  "place_id": "sk_m16ZZTrfCm2Rfnm6oN7oeA",
  "highlight": "Izabely Textorisovej 4534/1, 03601 Martin, Slovenská republika",
  "formatted_address": "Izabely Textorisovej 4534/1, 03601 Martin, Slovenská republika",
  "formatted_street": "Izabely Textorisovej 4534/1",
  "street_number": "4534",
  "building_number": "1",
  "formatted_number": "4534/1",
  "municipality": "Martin",
  "postal_code": "03601",
  "region": "Žilinský kraj",
  "county": "Martin",
  "district": "Martin",
  "latlng": {
    "lat": 49.05245753,
    "lng": 18.92395417
  },
  "object": "address",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}

Reverzné geokódovanie

Vyhľadávanie adresy podľa zemepisných súradníc (GPS, systém WGS84).

Parametre
 • lat povinné

  Zemepisná šírka

 • lng povinné

  Zemepisná dĺžka

 • jtskX povinné

  Súradnica JTSK osi X

 • jtskY povinné

  Súradnica JTSK osi Y

 • distinct string

  Max. vzdialenosť od bodu, predvolené 10m

 • country string[], obsahujúci
  dostupnú krajinu

  Krajiny v ktorých sa adresa bude vyhľadávať

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/reverse
\Swiftyper\Places::reverse();
swiftyper.places.reverse();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/places/reverse \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: 2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y' \
  -d lat=48.7444321 \ 
  -d lng=22.1794583
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y");

\Swiftyper\Places::reverse(array (
 'lat' => 48.7444321,
 'lng' => 22.1794583,
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y"
);

swiftyper.places.reverse({
  "lat": 48.7444321,
  "lng": 22.1794583
},
 function(err, charges) {
  // asynchrónne volanie
 }
);
[
  {
    "place_id": "sk_mhUQEtqkZZ3-SseyJ2Y2vw",
    "highlight": "Kpt.Nálepku 245/13, 07301 Sobrance, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Kpt.Nálepku 245/13, 07301 Sobrance, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Kpt.Nálepku 245/13",
    "street_number": "245",
    "building_number": "13",
    "formatted_number": "245/13",
    "municipality": "Sobrance",
    "postal_code": "07301",
    "street": "Kpt.Nálepku",
    "region": "Košický kraj",
    "county": "Sobrance",
    "district": "Sobrance",
    "latlng": {
      "lat": 48.74443228,
      "lon": 22.17945814
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  }
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Address: {
    "place_id": "sk_mhUQEtqkZZ3-SseyJ2Y2vw",
    "highlight": "Kpt.Nálepku 245/13, 07301 Sobrance, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Kpt.Nálepku 245/13, 07301 Sobrance, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Kpt.Nálepku 245/13",
    "street_number": "245",
    "building_number": "13",
    "formatted_number": "245/13",
    "municipality": "Sobrance",
    "postal_code": "07301",
    "street": "Kpt.Nálepku",
    "region": "Košický kraj",
    "county": "Sobrance",
    "district": "Sobrance",
    "latlng": Swiftyper\SwiftyperObject: {
      "lat": 48.74443228,
      "lon": 22.17945814
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  }
]
[
  {
    "place_id": "sk_mhUQEtqkZZ3-SseyJ2Y2vw",
    "highlight": "Kpt.Nálepku 245/13, 07301 Sobrance, Slovenská republika",
    "formatted_address": "Kpt.Nálepku 245/13, 07301 Sobrance, Slovenská republika",
    "formatted_street": "Kpt.Nálepku 245/13",
    "street_number": "245",
    "building_number": "13",
    "formatted_number": "245/13",
    "municipality": "Sobrance",
    "postal_code": "07301",
    "street": "Kpt.Nálepku",
    "region": "Košický kraj",
    "county": "Sobrance",
    "district": "Sobrance",
    "latlng": {
      "lat": 48.74443228,
      "lon": 22.17945814
    },
    "object": "address",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  }
]

Fakturačné adresy

Prostredníctvom služby Swiftyper Business API je možné vyhľadať právnicke osoby a SZČO viacerými spôsobmi - prostredníctvom identifikačného čísla organizácie a na základe názvu právnickej osoby prípadne SZČO.

Popis atribútov

Atribúty
 • business_id string

  Unikátny identifikátor subjektu

 • highlight string

  Zvýraznená časť zhodná s dopytom vyhľadávania

 • name string

  Názov subjektu

 • established_on string

  Dátum vzniku

 • terminated_on string

  Dátum zániku

 • cin string

  Identifikačné číslo organizácie (IČO)

 • tin string

  Daňové identifikačné číslo (DIČ)

 • vatin string

  Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH)

 • formatted_address string

  Naformátovaná adresa

 • street string

  Názov ulice

 • formatted_street string

  Naformátovaná ulica

 • street_number string

  Súpisné číslo

 • building_number string

  Orientačné číslo

 • formatted_number string

  Naformátované číslo ulice

 • postal_code string

  PSČ

 • municipality string

  Názov obce

 • legal_form string

  Názov právnej formy

 • segment string

  Odvetvie

 • organization_size string

  Veľkosť organizácie

 • object string

  Typ objektu, vždy bude business

 • formatted_country string

  Názov krajiny

 • country string

  Kód krajiny (dvojmiestny alfabetický kód ISO 3166)

{
  "business_id": "sk_yoIWLh0aPlQtxtDy6Mk4Qw",
  "highlight": "ESET, spol. s r.o.",
  "name": "ESET, spol. s r.o.",
  "established_on": "1992-09-17",
  "terminated_on": null,
  "cin": "31333532",
  "tin": "2020317068",
  "vatin": "SK2020317068",
  "formatted_address": "Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika",
  "street_number": null,
  "building_number": "24",
  "street": "Einsteinova",
  "formatted_street": "Einsteinova 24",
  "postal_code": "85101",
  "municipality": "Bratislava",
  "legal_form": "Spoločnosť s ručením obmedzeným",
  "segment": "Informačné technológie",
  "organization_size": "1000-1999 zamestnancov",
  "object": "business",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
Swiftyper\Business: {
  "business_id": "sk_yoIWLh0aPlQtxtDy6Mk4Qw",
  "highlight": "ESET, spol. s r.o.",
  "name": "ESET, spol. s r.o.",
  "established_on": "1992-09-17",
  "terminated_on": null,
  "cin": "31333532",
  "tin": "2020317068",
  "vatin": "SK2020317068",
  "formatted_address": "Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika",
  "street_number": null,
  "building_number": "24",
  "street": "Einsteinova",
  "formatted_street": "Einsteinova 24",
  "postal_code": "85101",
  "municipality": "Bratislava",
  "legal_form": "Spoločnosť s ručením obmedzeným",
  "segment": "Informačné technológie",
  "organization_size": "1000-1999 zamestnancov",
  "object": "business",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
{
  "business_id": "sk_yoIWLh0aPlQtxtDy6Mk4Qw",
  "highlight": "ESET, spol. s r.o.",
  "name": "ESET, spol. s r.o.",
  "established_on": "1992-09-17",
  "terminated_on": null,
  "cin": "31333532",
  "tin": "2020317068",
  "vatin": "SK2020317068",
  "formatted_address": "Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovenská republika",
  "street_number": null,
  "building_number": "24",
  "street": "Einsteinova",
  "formatted_street": "Einsteinova 24",
  "postal_code": "85101",
  "municipality": "Bratislava",
  "legal_form": "Spoločnosť s ručením obmedzeným",
  "segment": "Informačné technológie",
  "organization_size": "1000-1999 zamestnancov",
  "object": "business",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}

Vyhľadanie subjektu

Vyhľadanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách a SZČO na základe názvu právnickej osoby prípadne SZČO.

Parametre
 • query povinné

  Hľadaný výraz

 • country povinné string, obsahujúci
  dostupnú krajinu

  Krajina v ktorej právnicke osoby bude možné vyhľadať

 • active string

  Filtrovanie existujúcich (nezaniknutých) subjektov. Predvolene sa zobrazujú všetky subjekty

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/business/query
\Swiftyper\Business::query();
swiftyper.business.query();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/business/query \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9' \
  -d query=Alza.cz \
  -d country=CZ
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9");

$re = \Swiftyper\Business::query(array(
 "query" => "Alza.cz"
 "country" => "CZ"
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9"
);

swiftyper.business.query({
	query: 'Alza.cz',
	country: 'CZ',
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "business_id": "cz_Rif84y2TQtAubtFdgaUDNA",
    "highlight": "<em>Alza.cz</em> a.s.",
    "name": "Alza.cz a.s.",
    "established_on": "2003-08-26",
    "terminated_on": null,
    "cin": "27082440",
    "tin": null,
    "vatin": "CZ27082440",
    "formatted_address": "Jankovcova 1522, 17000 Praha, Česká republika",
    "street_number": null,
    "building_number": "1522",
    "street": "Jankovcova",
    "formatted_street": "Jankovcova 1522",
    "postal_code": "17000",
    "municipality": "Praha",
    "legal_form": "Akciová společnost",
    "segment": "",
    "organization_size": "2000 - 2499 zaměstnanců",
    "object": "business",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  }
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Business: {
    "business_id": "cz_Rif84y2TQtAubtFdgaUDNA",
    "highlight": "<em>Alza.cz</em> a.s.",
    "name": "Alza.cz a.s.",
    "established_on": "2003-08-26",
    "terminated_on": null,
    "cin": "27082440",
    "tin": null,
    "vatin": "CZ27082440",
    "formatted_address": "Jankovcova 1522, 17000 Praha, Česká republika",
    "street_number": null,
    "building_number": "1522",
    "street": "Jankovcova",
    "formatted_street": "Jankovcova 1522",
    "postal_code": "17000",
    "municipality": "Praha",
    "legal_form": "Akciová společnost",
    "segment": "",
    "organization_size": "2000 - 2499 zaměstnanců",
    "object": "business",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  }
]
[
  {
    "business_id": "cz_Rif84y2TQtAubtFdgaUDNA",
    "highlight": "<em>Alza.cz</em> a.s.",
    "name": "Alza.cz a.s.",
    "established_on": "2003-08-26",
    "terminated_on": null,
    "cin": "27082440",
    "tin": null,
    "vatin": "CZ27082440",
    "formatted_address": "Jankovcova 1522, 17000 Praha, Česká republika",
    "street_number": null,
    "building_number": "1522",
    "street": "Jankovcova",
    "formatted_street": "Jankovcova 1522",
    "postal_code": "17000",
    "municipality": "Praha",
    "legal_form": "Akciová společnost",
    "segment": "",
    "organization_size": "2000 - 2499 zaměstnanců",
    "object": "business",
    "formatted_country": "Česká republika",
    "country": "CZ"
  }
]

Vyhľadanie podľa IČO

Vyhľadanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách a SZČO na základe identifikačného čísla organizácie.

Parametre
 • query povinné

  Hľadaný výraz

 • country povinné string, obsahujúci
  dostupnú krajinu

  Krajina v ktorej právnicke osoby bude možné vyhľadať

 • active string

  Filtrovanie existujúcich (nezaniknutých) subjektov. Predvolene sa zobrazujú všetky subjekty

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/business/identifier
\Swiftyper\Business::identifier();
swiftyper.business.identifier();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/business/identifier \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9' \
  -d query=51251761 \
  -d country=SK
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9");

\Swiftyper\Business::identifier(array (
 'query' => '51251761',
 'country' => 'SK',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9"
);

swiftyper.business.identifier({
	query: "51251761",
	country: "SK",
 },
 function(error, results) {
  // asynchrónne volanie
 }
);
[
  {
    "business_id": "sk_GPAyoJMt_qOd8EJAsqX7og",
    "highlight": "Ringier Axel Springer SK, a.s.",
    "name": "Ringier Axel Springer SK, a.s.",
    "established_on": "2017-12-01",
    "terminated_on": null,
    "cin": "51251761",
    "tin": "2120650609",
    "vatin": "SK2120650609",
    "formatted_address": "Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika",
    "street_number": null,
    "building_number": "14",
    "street": "Prievozská",
    "formatted_street": "Prievozská 14",
    "postal_code": "821 09",
    "municipality": "Bratislava - mestská časť Ružinov",
    "legal_form": "Akciová spoločnosť",
    "segment": "Média, vydavateľstvá a kultúra",
    "organization_size": "150-199 zamestnancov",
    "object": "business",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  }
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Business: {
    "business_id": "sk_GPAyoJMt_qOd8EJAsqX7og",
    "highlight": "Ringier Axel Springer SK, a.s.",
    "name": "Ringier Axel Springer SK, a.s.",
    "established_on": "2017-12-01",
    "terminated_on": null,
    "cin": "51251761",
    "tin": "2120650609",
    "vatin": "SK2120650609",
    "formatted_address": "Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika",
    "street_number": null,
    "building_number": "14",
    "street": "Prievozská",
    "formatted_street": "Prievozská 14",
    "postal_code": "821 09",
    "municipality": "Bratislava - mestská časť Ružinov",
    "legal_form": "Akciová spoločnosť",
    "segment": "Média, vydavateľstvá a kultúra",
    "organization_size": "150-199 zamestnancov",
    "object": "business",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  }
]
[
  {
    "business_id": "sk_GPAyoJMt_qOd8EJAsqX7og",
    "highlight": "Ringier Axel Springer SK, a.s.",
    "name": "Ringier Axel Springer SK, a.s.",
    "established_on": "2017-12-01",
    "terminated_on": null,
    "cin": "51251761",
    "tin": "2120650609",
    "vatin": "SK2120650609",
    "formatted_address": "Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika",
    "street_number": null,
    "building_number": "14",
    "street": "Prievozská",
    "formatted_street": "Prievozská 14",
    "postal_code": "821 09",
    "municipality": "Bratislava - mestská časť Ružinov",
    "legal_form": "Akciová spoločnosť",
    "segment": "Média, vydavateľstvá a kultúra",
    "organization_size": "150-199 zamestnancov",
    "object": "business",
    "formatted_country": "Slovenská republika",
    "country": "SK"
  }
]

Detail subjektu

Načítanie podrobností právnickej osoby a SZČO na základe identifikátora subjektu.

Parametre
 • business_id povinné

  Identifikátor subjektu

Výstup

Výstupom je v prípade platného id objekt s popísanými atribútmi, v opačnom pripade sa zobrazí chyba.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/business/{business_id}
$business = \Swiftyper\Business::detail({business_id});
swiftyper.business.detail({business_id})
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/business/sk_o4kAaWja_nJrxO49lQB4qg \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9'
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9");

$business = \Swiftyper\Business::detail("sk_o4kAaWja_nJrxO49lQB4qg");
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9"
);

swiftyper.business.detail(
 "sk_o4kAaWja_nJrxO49lQB4qg",
 function(err, business) {
  // asynchrónne volanie
 }
);
{
  "business_id": "sk_seS6EA_SoKNJjCyEyUJf-Q",
  "highlight": "Baťa Slovensko, a.s.",
  "name": "Baťa Slovensko, a.s.",
  "established_on": "1994-06-20",
  "terminated_on": null,
  "cin": "34103015",
  "tin": "2020385675",
  "vatin": "SK2020385675",
  "formatted_address": "SNP 16, 81106 Bratislava, Slovenská republika",
  "street_number": null,
  "building_number": "16",
  "street": "SNP",
  "formatted_street": "SNP 16",
  "postal_code": "81106",
  "municipality": "Bratislava",
  "legal_form": "Akciová spoločnosť",
  "segment": "Maloobchod",
  "organization_size": "50-99 zamestnancov",
  "object": "business",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
Swiftyper\Business: {
  "business_id": "sk_seS6EA_SoKNJjCyEyUJf-Q",
  "highlight": "Baťa Slovensko, a.s.",
  "name": "Baťa Slovensko, a.s.",
  "established_on": "1994-06-20",
  "terminated_on": null,
  "cin": "34103015",
  "tin": "2020385675",
  "vatin": "SK2020385675",
  "formatted_address": "SNP 16, 81106 Bratislava, Slovenská republika",
  "street_number": null,
  "building_number": "16",
  "street": "SNP",
  "formatted_street": "SNP 16",
  "postal_code": "81106",
  "municipality": "Bratislava",
  "legal_form": "Akciová spoločnosť",
  "segment": "Maloobchod",
  "organization_size": "50-99 zamestnancov",
  "object": "business",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}
{
  "business_id": "sk_seS6EA_SoKNJjCyEyUJf-Q",
  "highlight": "Baťa Slovensko, a.s.",
  "name": "Baťa Slovensko, a.s.",
  "established_on": "1994-06-20",
  "terminated_on": null,
  "cin": "34103015",
  "tin": "2020385675",
  "vatin": "SK2020385675",
  "formatted_address": "SNP 16, 81106 Bratislava, Slovenská republika",
  "street_number": null,
  "building_number": "16",
  "street": "SNP",
  "formatted_street": "SNP 16",
  "postal_code": "81106",
  "municipality": "Bratislava",
  "legal_form": "Akciová spoločnosť",
  "segment": "Maloobchod",
  "organization_size": "50-99 zamestnancov",
  "object": "business",
  "formatted_country": "Slovenská republika",
  "country": "SK"
}

Preklady

Prostredníctvom služby Swiftyper Internationalization API je možné vyhľadať a preložiť uložené natívne frázy vašej aplikácie.

Popis atribútov fráz

Atribúty
 • id integer

  Unikátny identifikátor frázy

 • parent_id integer

  Rodičovský identifikátor frázy

 • object string

  Typ objektu, vždy bude phrase

 • source array

  Objekt zdrojovej frázy

 • hash string

  Hash pozostávajúci z textu a popisu

 • text string

  Natívna fráza

 • description string

  Popis frázy bližšie uvádzajúci jej kontext

 • author string

  Meno autora frázy

 • project string

  Názov projektu pre ktorý je fráza určená

 • created_at string

  Dátum vytvorenia frázy

[
  {
    "id": 1,
    "parent_id": null,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{name} has shared {=a photo} with you."
        },
        "m": [
          {
            "token": "name",
            "type": 1
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "4f8a691d2df612a75c57a793cdd9b0d6",
    "text": "{name} has shared {=a photo} with you.",
    "description": "Notification about sharing a photo.",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  },
  {
    "id": 2,
    "parent_id": 1,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{number} photos",
          "_1": "a photo"
        },
        "m": [
          {
            "token": "number",
            "type": 2,
            "singular": true
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "6f18f947bf712a4ed212027cdeb6a16f",
    "text": "{number} photos",
    "description": "In the phrase: \"{=Tom} has shared {=a photo} with you.\"",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  },
  {
    "id": 3,
    "parent_id": 2,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{number} photos",
          "_1": "a photo"
        },
        "m": [
          {
            "token": "number",
            "type": 2,
            "singular": true
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "ee689ff154cd54fa91fefae3a877415a",
    "text": "a photo",
    "description": "In the phrase: \"{=Tom} has shared {=a photo} with you.\"",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  }
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Phrase: {
    "id": 1,
    "parent_id": null,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{name} has shared Swiftyper\Phrase: {=a photo} with you."
        },
        "m": [
          {
            "token": "name",
            "type": 1
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "4f8a691d2df612a75c57a793cdd9b0d6",
    "text": "{name} has shared {=a photo} with you.",
    "description": "Notification about sharing a photo.",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  },
  {
    "id": 2,
    "parent_id": 1,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{number} photos",
          "_1": "a photo"
        },
        "m": [
          Swiftyper\Phrase: {
            "token": "number",
            "type": 2,
            "singular": true
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "6f18f947bf712a4ed212027cdeb6a16f",
    "text": "{number} photos",
    "description": "In the phrase: \"{=Tom} has shared {=a photo} with you.\"",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  },
  {
    "id": 3,
    "parent_id": 2,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{number} photos",
          "_1": "a photo"
        },
        "m": [
          {
            "token": "number",
            "type": 2,
            "singular": true
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "ee689ff154cd54fa91fefae3a877415a",
    "text": "a photo",
    "description": "In the phrase: \"{=Tom} has shared {=a photo} with you.\"",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  }
]
[
  {
    "id": 1,
    "parent_id": null,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{name} has shared {=a photo} with you."
        },
        "m": [
          {
            "token": "name",
            "type": 1
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "4f8a691d2df612a75c57a793cdd9b0d6",
    "text": "{name} has shared {=a photo} with you.",
    "description": "Notification about sharing a photo.",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  },
  {
    "id": 2,
    "parent_id": 1,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{number} photos",
          "_1": "a photo"
        },
        "m": [
          {
            "token": "number",
            "type": 2,
            "singular": true
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "6f18f947bf712a4ed212027cdeb6a16f",
    "text": "{number} photos",
    "description": "In the phrase: \"{=Tom} has shared {=a photo} with you.\"",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  },
  {
    "id": 3,
    "parent_id": 2,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "table",
      "jsfbt": {
        "t": {
          "*": "{number} photos",
          "_1": "a photo"
        },
        "m": [
          {
            "token": "number",
            "type": 2,
            "singular": true
          }
        ]
      }
    },
    "hash": "ee689ff154cd54fa91fefae3a877415a",
    "text": "a photo",
    "description": "In the phrase: \"{=Tom} has shared {=a photo} with you.\"",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-04-09 21:33:46"
  }
]

Vyhľadanie fráz

Vyhľadanie natívnych fráz. Pokiaľ nepoužijete vyhľadávanie, výstupom budú všetky frázy.

Parametre
 • query

  Hľadaný výraz

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/phrases/query
\Swiftyper\Business::query();
swiftyper.business.query();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/phrases/query \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: VÁŠ_API_KĽÚČ' \
  -d query=Re-type
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("VÁŠ_API_KĽÚČ");

$re = \Swiftyper\Phrases::query(array(
 "query" => "Re-type"
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "VÁŠ_API_KĽÚČ"
);

swiftyper.phrases.query({
	query: 'Re-type',
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "id": 6523,
    "parent_id": null,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "text",
      "jsfbt": "Re-type new"
    },
    "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "text": "Re-type new",
    "description": "Label: input for a re-typing of new password",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-05-15 00:04:47"
  }
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Phrase: {
    "id": 6523,
    "parent_id": null,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "text",
      "jsfbt": "Re-type new"
    },
    "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "text": "Re-type new",
    "description": "Label: input for a re-typing of new password",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-05-15 00:04:47"
  }
]
[
  {
    "id": 6523,
    "parent_id": null,
    "object": "phrase",
    "source": {
      "type": "text",
      "jsfbt": "Re-type new"
    },
    "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "text": "Re-type new",
    "description": "Label: input for a re-typing of new password",
    "author": "richard",
    "project": "Super Secret",
    "created_at": "2019-05-15 00:04:47"
  }
]

Uloženie fráz

Uloženie natívnych fráz v anglickom jazyku do databázy aby sa dali preložiť. Ďalšie informácie o prekladoch nájdete v časti Preklady.

Parametre
 • native_strings povinné

  Množina objektov kódovaná v JSON formáte.

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je informácia o počte úspešne uložených frázach. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/phrases/upload
\Swiftyper\Phrases::upload();
swiftyper.phrases.upload();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/phrases/upload \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: VÁŠ_API_KĽÚČ' \
  -d native_strings=[{"hashToText": {"1fd896e07ee91d9f4d6e0f05d0b93bcf": "A simple string"},"desc": "It's simple","project": "website app","author": "M@rty","type": "text","jsfbt": "A simple string"}]
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("VÁŠ_API_KĽÚČ");

\Swiftyper\Phrases::upload(array (
 'native_strings' => '[
    {
      "hashToText": {
        "1fd896e07ee91d9f4d6e0f05d0b93bcf": "A simple string"
      },
      "desc": "It\'s simple",
      "project": "website app",
      "author": "M@rty",
      "type": "text",
      "jsfbt": "A simple string"
    }
  ]',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "VÁŠ_API_KĽÚČ"
);

swiftyper.phrases.upload({
	native_strings: '[
    {
      "hashToText": {
        "1fd896e07ee91d9f4d6e0f05d0b93bcf": "A simple string"
      },
      "desc": "It\'s simple",
      "project": "website app",
      "author": "M@rty",
      "type": "text",
      "jsfbt": "A simple string"
    }
  ]',
 },
 function(error, results) {
  // asynchrónne volanie
 }
);
{
  "inserted": 1
}
{
  "inserted": 1
}
{
  "inserted": 1
}

Popis atribútov prekladov

Atribúty
 • id integer

  Unikátny identifikátor prekladu

 • phrase_id integer

  Identifikátor zdrojovej frázy

 • object string

  Typ objektu, vždy bude translation

 • phrase_hash string

  Hash identifikátor zdrojovej frázy

 • hash string

  Hash prekladu

 • translation string

  Preklad

 • approval_status string

  Stav prekladu

 • variations integer[]

  Varianty tokenov

 • tokens string[]

  Tokeny

 • types integer[]

  Druh tokenu (číslo/pohlavie)

 • locale string

  Jazyk prekladu

 • created_at string

  Dátum preloženia

[
  {
    "id": 14,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchol",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [
      1
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:00"
  },
  {
    "id": 15,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchla",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [
      2
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:10"
  },
  {
    "id": 15,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchol/a",
    "approval_status": "auto-approved",
    "variations": [
      3
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:18"
  }
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Translation: {
    "id": 14,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchol",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [
      1
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:00"
  },
  Swiftyper\Translation: {
    "id": 15,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchla",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [
      2
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:10"
  },
  Swiftyper\Translation: {
    "id": 15,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchol/a",
    "approval_status": "auto-approved",
    "variations": [
      3
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:18"
  }
]
[
  {
    "id": 14,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchol",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [
      1
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:00"
  },
  {
    "id": 15,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchla",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [
      2
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:10"
  },
  {
    "id": 15,
    "phrase_id": 5,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "hash": "e8e4d19a2eb0896533722debfca881d9",
    "translation": "vás šťuchol/a",
    "approval_status": "auto-approved",
    "variations": [
      3
    ],
    "tokens": [
      "__subject__"
    ],
    "types": [
      3
    ],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-04-09 22:15:18"
  }
]

Vyhľadanie prekladov

Vyhľadanie a načítanie prekladov. Pokiaľ nepoužijete vyhľadávanie, výstupom budú iba preklady ktoré boli schválené automaticky (podľa počtu hlasov), alebo manuálne.

Parametre
 • query

  Hľadaný výraz

Výstup

Výstupom je množina údajov reprezentujúca objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/translations/query
\Swiftyper\Business::query();
swiftyper.business.query();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/translations/query \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: VÁŠ_API_KĽÚČ' \
  -d query=Heslo
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("VÁŠ_API_KĽÚČ");

$re = \Swiftyper\Translations::query(array(
 "query" => "Heslo"
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "VÁŠ_API_KĽÚČ"
);

swiftyper.translations.query({
	query: 'Heslo',
}, function(error, results) {
 // asynchrónne volanie
});
[
  {
    "id": 7325,
    "phrase_id": 6523,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "translation": "Zopakujte heslo",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [],
    "tokens": [],
    "types": [],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-05-15 22:22:01"
  }
]
Swiftyper\Collection: [
  Swiftyper\Translation: {
    "id": 7325,
    "phrase_id": 6523,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "translation": "Zopakujte heslo",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [],
    "tokens": [],
    "types": [],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-05-15 22:22:01"
  }
]
[
  {
    "id": 7325,
    "phrase_id": 6523,
    "object": "translation",
    "phrase_hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
    "translation": "Zopakujte heslo",
    "approval_status": "approved",
    "variations": [],
    "tokens": [],
    "types": [],
    "locale": "sk_SK",
    "created_at": "2019-05-15 22:22:01"
  }
]

Uloženie prekladu

Uloženie prekladu frázy do vybraného jazyka.

Parametre
 • translation povinné

  Preklad frázy.

 • hash povinné

  Hash prekladanej frázy.

 • locale povinné

  Jazyk prekladu.

 • contributor povinné

  E-mailová adresa člena organizácie (prekladateľ, správca).

 • api_key povinné

  Prístupový API kľúč môžete použiť ako parameter alebo v hlavičke požiadavky X-Swiftyper-API-Key

Výstup

Výstupom je objekt s popísanými atribútmi. V prípade chyby alebo nesprávnosti parametrov sa zobrazí chyba. Bežným zdrojom chýb je nezadanie API kľúču, alebo presiahnutie mesačného limitu na vyhľadávanie.

POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/translation/submit
\Swiftyper\Translations::submit();
swiftyper.translations.submit();
curl -X POST https://api.swiftyper.sk/v1/intl/translation/submit \
  -H 'X-Swiftyper-API-Key: VÁŠ_API_KĽÚČ' \
  -d translation=Zopakujte heslo \
  -d hash=18bbb08b9f909c7930272edacc121b68 \
  -d phash=18bbb08b9f909c7930272edacc121b68 \
  -d locale=sk_SK
\Swiftyper\Swiftyper::setApiKey("VÁŠ_API_KĽÚČ");

\Swiftyper\Translations::submit(array (
 'translation' => 'Zopakujte heslo',
 'hash' => '18bbb08b9f909c7930272edacc121b68',
 'phash' => '18bbb08b9f909c7930272edacc121b68',
 'locale' => 'sk_SK',
));
var swiftyper = require("swiftyper")(
 "VÁŠ_API_KĽÚČ"
);

swiftyper.translation.submit({
	translation: 'Zopakujte heslo',
	hash: '18bbb08b9f909c7930272edacc121b68',
	phash: '18bbb08b9f909c7930272edacc121b68',
	locale: 'sk_SK',
 },
 function(error, results) {
  // asynchrónne volanie
 }
);
{
  "id": 7325,
  "phrase_id": 6523,
  "object": "translation",
  "phrase_hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
  "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
  "translation": "Zopakujte heslo",
  "approval_status": "approved",
  "variations": [],
  "tokens": [],
  "types": [],
  "locale": "sk_SK",
  "created_at": "2019-05-15 22:22:01"
}
Swiftyper\Translation: {
  "id": 7325,
  "phrase_id": 6523,
  "object": "translation",
  "phrase_hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
  "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
  "translation": "Zopakujte heslo",
  "approval_status": "approved",
  "variations": [],
  "tokens": [],
  "types": [],
  "locale": "sk_SK",
  "created_at": "2019-05-15 22:22:01"
}
{
  "id": 7325,
  "phrase_id": 6523,
  "object": "translation",
  "phrase_hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
  "hash": "18bbb08b9f909c7930272edacc121b68",
  "translation": "Zopakujte heslo",
  "approval_status": "approved",
  "variations": [],
  "tokens": [],
  "types": [],
  "locale": "sk_SK",
  "created_at": "2019-05-15 22:22:01"
}

Poštové adresy

Účelom rozšírenia je rýchle vkladanie adries bez nutnosti vyplňovania všetkých adresných polí formulára na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii.

Vyhľadávacia stratégia

Výsledky vyhľadávania prispôsobujeme podľa zadanej adresy vo formulári. Keď začnete vypĺňaním krajiny alebo obce, zobrazíme adresy týkajúce sa tohto miesta.

Podporované prehliadače

IE / Edge Firefox Chrome Safari iOS Safari Samsung Opera Opera Mini Electron

Inštalácia

Ponúkame viacero spôsobov ako môžete integrovať službu Swiftyper Places WebAPI do Vašej aplikácie.


CDN <script>

JavaScriptová knižnica je dostupná na platforme jsDelivr CDN.
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiftyper.js@1.0.6"></script>

Príklad použitia v kóde:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiftyper.js@1.0.6"></script>

<div>
    <input type="text" id="ulica" placeholder="Ulica, číslo" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="psc" placeholder="PSČ" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="mesto" placeholder="Mesto" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="krajina" placeholder="Krajina" />
<div>

<script>
  var placesAutocomplete = new swiftyper.places({
      selectors: {
          street: document.querySelector('#ulica'),
          municipality: document.querySelector('#mesto'),
          postalCode: document.querySelector('#psc'),
          country: document.querySelector('#krajina'),
      },
      apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
  });
</script>


npm

Nájdete nás aj na npm.

Na inštaláciu stačí zadať príkaz:
npm install swiftyper.js --save

Príklad použitia v HTML:
<div>
<input type="text" id="ulica" placeholder="Ulica, číslo" />
</div>
<div>
<input type="text" id="psc" placeholder="PSČ" />
</div>
<div>
<input type="text" id="mesto" placeholder="Mesto" />
</div>
<div>
<input type="text" id="country" placeholder="Krajina" />
<div>

Príklad použitia v JavaScripte:
const { places } = require('swiftyper.js');

const placesAutocomplete = new places({
  selectors: {
      street: document.querySelector('#ulica'),
      municipality: document.querySelector('#mesto'),
      postalCode: document.querySelector('#psc'),
      country: document.querySelector('#krajina'),
  },
  apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});

Nastavenia

Popis nastavení ktoré môžete použiť v metóde places({ nastavenia }).

Popis nastavení
 • selectors

  vnorené parametre
  • address DOM Element

   Element obsahujúci adresu

  • street DOM Element

   Element obsahujúci ulicu a číslo

  • streetName DOM Element

   Element obsahujúci iba názov ulice

  • streetNumber DOM Element

   Element obsahujúci iba číslo ulice

  • municipality DOM Element

   Element obsahujúci obec

  • postalCode DOM Element

   Element obsahujúci PSČ

  • country DOM Element

   Element obsahujúci krajinu

 • suggestions string[]

  Zoznam polí pre ktoré sa budú zobrazovať návrhy vyhľadávania, hodnoty môžu byť address, street, streetName, municipality a postalCode

 • endpoint string

  Adresa na ktorú je požiadavka smerovaná

 • nextFocus bool, DOM Element

  Nastavenie focus na ďalšie pole formulára po výbere adresy

 • apiKey povinné

  Prístupový API kľúč

 • highlight bool

  Nastavenie zobrazenia zvýraznenia zhodnej časti s dopytom vyhľadávania

 • showNoResults bool

  Zobrazenie upozornenia v prípade nenájdených výsledkov

 • events string[]

  Typy udalostí na ktoré bude reagovať vyhľadávanie

 • country string[], obsahujúci
  dostupné krajiny

  Krajiny ktorých adresy bude možné vyhľadať

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • minlength integer

  Minimálna dĺžka výrazu na začatie vyhľadávania

 • debounce integer

  Minimálna pauza pred začatím vyhľadávania cez API, počas zadávania výrazu sa časovač vynuluje. Predvolená hodnota je 250 (ms)

 • theme string

  Téma rozšírenia, môže byť modern-light (predvolené), modern-dark alebo classic

 • htmlAutocomplete bool

  Nastavenie HTML atribútu autocomplete, predvolene pole nastavujeme na autocomplete=off

 • context string[]

  Nastavenie oblastí pre vyhľadávanie (kľúč place_id). Výsledky vyhľadávania môžete odfiltrovať pre konkrétny kraj, okres alebo obec

 • contextType string

  Nastavenie typu vyhľadávacieho kontextu. Použite strict ak chcete vyhľadávať adresu s ďalšími zadanými poliami (napr. mesto, psč) alebo preference pokiaľ chete adresy zo zadaného miesta uprednostniť

 • aroundLatLng string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania zadanej lokalite vo formáte latitude,longitude napr. 49.1992988,18.8211994

 • aroundLatLngViaIP string

  Prispôsobenie výsledkov vyhľadávania aktuálnej lokalite používateľa, predvolená hodnota je true

 • itemTemplate function

  Funkcia na naformátovanie položky vyhľadávania


const { places } = require('swiftyper.js');

const placesAutocomplete = new places({
 selectors: {
	 street: document.querySelector('#ulica'),
	 streetNumber: document.querySelector('#cisloUlice'),
	 municipality: document.querySelector('#mesto'),
	 postalCode: document.querySelector('#psc'),
	 country: document.querySelector('#country'),
 },
 country: ['CZ', 'SK'],
 apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});

Udalosti

Rozšírenie používa určité udalosti, ktoré si môžete prispôsobiť.

Popis udalostí
 • change

  Zavolá sa, keď sa zvolí adresa zo zoznamu vyhľadaných adries.

 • suggestions

  Zavolá sa, keď sa načíta zoznam vyhľadaných adries.
  Táto udalosť sa zavolá aj v prípade, že sa nenájdu žiadne výsledky.

 • limit

  Zavolá sa, keď bude presiahnutý mesačný limit.

 • error

  Zavolá sa, keď sa vyskytne problém s vyhľadaním adresy alebo ak bude presiahnutý mesačný limit.


const { places } = require('swiftyper.js');

const placesAutocomplete = new places({
 apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});

placesAutocomplete.on('change', e => console.log(e.suggestion));

placesAutocomplete.on('suggestions', e => console.dir(e.suggestions));

placesAutocomplete.on('limit', e => console.error(e.error));

placesAutocomplete.on('error', e => console.error(e.error));

Metódy

Popis metód ktoré môžete použiť po inicializácii metódy places().

Popis metód
 • configure

  Zmena nastavení rozšírenia.

 • on

  Nastavenie udalostí.

 • destroy

  Zrušenie funkcií rozšírenia.

Štýlovanie

Rozšírenie používa pár základných CSS tried a tágov ktoré si môžete pre vašu aplikáciu prispôsobiť.

CSS triedy a tágy
 • swiftyper_wrapper

  .swiftyper_wrapper je rodičovskou triedou vyhľadávacieho poľa

 • swiftyper_list

  Trieda .swiftyper_list obsahuje zoznam návrhov vyhľadávania

 • swiftyper_result

  Trieda .swiftyper_result obsahuje každý jeden návrh vyhľadávania

 • <em>

  Tág <em> v zozname výsledkov sa používa na zvýraznenie zhodných častí s dopytom vyhľadávania

Príklady použitia

Poštovú adresu je možné zadať niekoľkými spôsobmi, v týchto príkladoch použitia uvádzame tie najpoužívanejšie.

Formulár hľadajúci iba slovenské adresy
Formulár s možnosťou výberu krajiny
Formulár s oddelenou ulicou a číslom
Formulár s adresou v jednom poli
Vyhľadávanie adries iba z konkrétnej obce
 • Výsledky vyhľadávania sú obmedzené na mesto Žilina. Skúste vyhľadať napríklad ulice: Národná, Lichardova alebo Jedlíková.
<div>
  <input type="text" class="ulica" placeholder="Ulica, číslo"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="psc" placeholder="PSČ"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="mesto" placeholder="Mesto"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="krajina" placeholder="Krajina"/>
</div>

new swiftyper.places({
  selectors: {
    street: ".ulica",
    municipality: ".mesto",
    postalCode: ".psc",
    country: ".krajina",
  },
  country: ['SK'],
  apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});
<select class="krajina">
  <option value="SK">Slovenská republika</option>
  <option value="CZ">Česká republika</option>
  <option value="PL">Poľská republika</option>
  <option value="AT">Rakúsko</option>
  <option value="CH">Švajčiarsko</option>
</select>
<div>
  <input type="text" class="ulica" placeholder="Ulica, číslo"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="psc" placeholder="PSČ"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="mesto" placeholder="Mesto"/>
</div>
var krajina = document.querySelector(".krajina");

var priklad = new swiftyper.places({
  selectors: {
    street: ".ulica",
    municipality: ".mesto",
    postalCode: ".psc",
  },
  country: [krajina.value],
  apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});

krajina.addEventListener('change', function() {
  priklad.configure({
    country: [this.value],
  });
});
<div>
  <input type="text" class="ulica" placeholder="Ulica">
</div>
<div>
  <input type="text" class="cislo" placeholder="Číslo">
</div>
<div>
  <input type="text" class="psc" placeholder="PSČ">
</div>
<div>
  <input type="text" class="mesto" placeholder="Mesto">
</div>
<div>
  <input type="text" class="krajina" placeholder="Krajina">
</div>
new swiftyper.places({
  selectors: {
    streetName: ".ulica",
    streetNumber: ".cislo",
    municipality: ".mesto",
    postalCode: ".psc",
    country: ".krajina",
  },
  apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});
<div>
  <input type="text" class="adresa" placeholder="Adresa"/>
</div>

new swiftyper.places({
  selectors: {
    address: ".adresa",
  },
  apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});
<div>
  <input type="text" class="ulica" placeholder="Ulica, číslo"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="psc" placeholder="PSČ"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="mesto" placeholder="Mesto"/>
</div>
<div>
  <input type="text" class="krajina" placeholder="Krajina"/>
</div>
new swiftyper.places({
  selectors: {
    street: ".ulica",
    municipality: ".mesto",
    postalCode: ".psc",
    country: ".krajina",
  },
  context: ['sk_30LURSS3o8ke-eZcFrb6RQ'],
  apiKey: '2SN360bLw7lI7KB9Awu5w8oYvCWv17bsA1NAboFNo01Y',
});

Fakturačné adresy

Účelom rozšírenia je rýchle vkladanie fakturačných údajov bez nutnosti vyplňovania všetkých adresných polí formulára na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii.

Podporované prehliadače

IE / Edge Firefox Chrome Safari iOS Safari Samsung Opera Opera Mini Electron

Inštalácia

Ponúkame viacero spôsobov ako môžete integrovať službu Swiftyper Business WebAPI do Vašej aplikácie.


CDN <script>

JavaScriptová knižnica je dostupná na platforme jsDelivr CDN.
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiftyper.js@1.0.6"></script>

Príklad použitia v kóde:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiftyper.js@1.0.6"></script>

<div>
    <input type="text" id="subjekt" placeholder="Názov organizácie" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="ico" placeholder="IČO" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="ic_dph" placeholder="IČ DPH" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="dic" placeholder="DIČ" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="ulica" placeholder="Ulica, číslo" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="psc" placeholder="PSČ" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="mesto" placeholder="Mesto" />
</div>
<div>
    <input type="text" id="krajina" placeholder="Krajina" />
</div>

<script>
  var businessAutocomplete = new swiftyper.business({
      selectors: {
          name: document.querySelector('#subjekt'),
          cin: document.querySelector('#ico'),
          tin: document.querySelector('#dic'),
          vatin: document.querySelector('#ic_dph'),
          street: document.querySelector('#ulica'),
          municipality: document.querySelector('#mesto'),
          postalCode: document.querySelector('#psc'),
          country: document.querySelector('#krajina'),
      },
      apiKey: 'v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9',
  });
</script>


npm

Nájdete nás aj na npm.

Na inštaláciu stačí zadať príkaz:
npm install swiftyper.js --save

Príklad použitia v HTML:
<div>
<input type="text" id="subjekt" placeholder="Názov organizácie" />
</div>
<div>
<input type="text" id="ico" placeholder="IČO" />
</div>
<div>
<input type="text" id="ic_dph" placeholder="IČ DPH" />
</div>
<div>
<input type="text" id="dic" placeholder="DIČ" />
</div>
<div>
<input type="text" id="ulica" placeholder="Ulica, číslo" />
</div>
<div>
<input type="text" id="psc" placeholder="PSČ" />
</div>
<div>
<input type="text" id="mesto" placeholder="Mesto" />
</div>
<div>
<input type="text" id="krajina" placeholder="Krajina" />
<div>

Príklad použitia v JavaScripte:
const { business } = require('swiftyper.js');

const businessAutocomplete = new business({
  selectors: {
            name: "#subjekt",
            cin: "#ico",
            tin: "#dic",
            vatin: "#ic_dph",
            street: "#ulica",
            municipality: "#mesto",
            postalCode: "#psc",
            country: "#krajina",
  },
  apiKey: 'v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9',
});

Nastavenia

Popis nastavení ktoré môžete použiť v metóde business({ nastavenia }).

Popis nastavení
 • selectors

  vnorené parametre
  • name DOM Element

   Element obsahujúci názov subjektu

  • cin DOM Element

   Element obsahujúci IČO

  • tin DOM Element

   Element obsahujúci DIČ

  • vatin DOM Element

   Element obsahujúci IČ DPH

  • address DOM Element

   Element obsahujúci adresu

  • street DOM Element

   Element obsahujúci ulicu a číslo

  • streetName DOM Element

   Element obsahujúci iba názov ulice

  • streetNumber DOM Element

   Element obsahujúci iba číslo ulice

  • municipality DOM Element

   Element obsahujúci obec

  • postalCode DOM Element

   Element obsahujúci PSČ

  • country DOM Element

   Element obsahujúci krajinu

 • suggestions string[]

  Zoznam polí pre ktoré sa budú zobrazovať návrhy vyhľadávania, hodnoty môžu byť name a cin

 • endpoint string

  Adresa na ktorú je požiadavka smerovaná

 • active string

  Filtrovanie existujúcich (nezaniknutých) subjektov. Predvolene sa zobrazujú všetky subjekty

 • nextFocus bool, DOM Element

  Nastavenie focus na ďalšie pole formulára po výbere subjektu

 • apiKey povinné

  Prístupový API kľúč

 • highlight bool

  Nastavenie zobrazenia zvýraznenia zhodnej časti s dopytom vyhľadávania

 • showNoResults bool

  Zobrazenie upozornenia v prípade nenájdených výsledkov

 • events string[]

  Typy udalostí na ktoré bude reagovať vyhľadávanie

 • country povinné string, obsahujúci
  dostupnú krajinu

  Krajina v ktorej právnicke osoby bude možné vyhľadať

 • limit integer

  Počet zobrazených výsledkov. Hodnota môže byť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 7 výsledkov

 • minlength integer

  Minimálna dĺžka výrazu na začatie vyhľadávania

 • debounce integer

  Minimálna pauza pred začatím vyhľadávania cez API, počas zadávania výrazu sa časovač vynuluje. Predvolená hodnota je 250 (ms)

 • theme string

  Téma rozšírenia, môže byť modern-light (predvolené), modern-dark alebo classic

 • htmlAutocomplete bool

  Nastavenie HTML atribútu autocomplete, predvolene pole nastavujeme na autocomplete=off

 • itemTemplate function

  Funkcia na naformátovanie položky vyhľadávania


const { business } = require('swiftyper.js');

const businessAutocomplete = new business({
 selectors: {
	 name: document.querySelector('#subjekt'),
	 cin: document.querySelector('#ico'),
	 tin: document.querySelector('#dic'),
	 vatin: document.querySelector('#ic_dph'),
	 street: document.querySelector('#ulica'),
	 streetNumber: document.querySelector('#cisloUlice'),
	 municipality: document.querySelector('#mesto'),
	 postalCode: document.querySelector('#psc'),
	 country: document.querySelector('#krajina'),
 },
 country: 'SK',
 apiKey: 'v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9',
});

Udalosti

Rozšírenie používa určité udalosti, ktoré si môžete prispôsobiť.

Popis udalostí
 • change

  Zavolá sa, keď sa zvolí adresa zo zoznamu vyhľadaných adries.

 • suggestions

  Zavolá sa, keď sa načíta zoznam vyhľadaných adries.
  Táto udalosť sa zavolá aj v prípade, že sa nenájdu žiadne výsledky.

 • limit

  Zavolá sa, keď bude presiahnutý mesačný limit.

 • error

  Zavolá sa, keď sa vyskytne problém s vyhľadaním adresy alebo ak bude presiahnutý mesačný limit.


const { business } = require('swiftyper.js');

const businessAutocomplete = new business({
 apiKey: 'v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9',
});

businessAutocomplete.on('change', e => console.log(e.suggestion));

businessAutocomplete.on('suggestions', e => console.dir(e.suggestions));

businessAutocomplete.on('limit', e => console.error(e.error));

businessAutocomplete.on('error', e => console.error(e.error));

Metódy

Popis metód ktoré môžete použiť po inicializácii metódy business().

Popis metód
 • configure

  Zmena nastavení rozšírenia.

 • on

  Nastavenie udalostí.

 • destroy

  Zrušenie funkcií rozšírenia.

Štýlovanie

Rozšírenie používa pár základných CSS tried a tágov ktoré si môžete pre vašu aplikáciu prispôsobiť.

CSS triedy a tágy
 • swiftyper_wrapper

  .swiftyper_wrapper je rodičovskou triedou vyhľadávacieho poľa

 • swiftyper_list

  Trieda .swiftyper_list obsahuje zoznam návrhov vyhľadávania

 • swiftyper_result

  Trieda .swiftyper_result obsahuje každý jeden návrh vyhľadávania

 • <em>

  Tág <em> v zozname výsledkov sa používa na zvýraznenie zhodných častí s dopytom vyhľadávania

Príklady použitia

Formulár hľadajúci podľa názvu a IČO
Formulár hľadajúci iba podľa názvu
<div>
  <input type="text" id="subjekt" placeholder="Názov organizácie" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="ico" placeholder="IČO" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="ic_dph" placeholder="IČ DPH" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="dic" placeholder="DIČ" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="ulica" placeholder="Ulica, číslo" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="psc" placeholder="PSČ" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="mesto" placeholder="Mesto" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="krajina" placeholder="Krajina" />
<div>
new swiftyper.business({
  selectors: {
    name: '#subjekt',
    cin: '#ico',
    tin: '#dic',
    vatin: '#ic_dph',
    street: '#ulica',
    municipality: '#mesto',
    postalCode: '#psc',
    country: '#krajina',
  },
  suggestions: ['name', 'cin'],
  nextFocus: false,
  apiKey: 'v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9',
});
<div>
  <input type="text" id="subjekt" placeholder="Názov organizácie" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="ico" placeholder="IČO" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="ic_dph" placeholder="IČ DPH" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="dic" placeholder="DIČ" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="ulica" placeholder="Ulica, číslo" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="psc" placeholder="PSČ" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="mesto" placeholder="Mesto" />
</div>
<div>
  <input type="text" id="krajina" placeholder="Krajina" />
<div>
new swiftyper.business({
  selectors: {
    name: '#subjekt',
    cin: '#ico',
    tin: '#dic',
    vatin: '#ic_dph',
    street: '#ulica',
    municipality: '#mesto',
    postalCode: '#psc',
    country: '#krajina',
  },
  suggestions: ['name'],
  nextFocus: false,
  apiKey: 'v6S9BbdkN817Rvaw15RLsaVo7bZCBNH63wgPgTcqaxO9',
});